QC ବିଭାଗ |

1. ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ଆମ ଗୋଦାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ |

୧

2. ଏବଂ ତା’ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ହେବ |

୨

3. ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହେବ |

3

4. ଶେଷରେ ସେମାନେ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷା ହେବ |

4